Leesvoer

Algemene voorwaarden FinBuddy B.V. voor zakelijke klanten (vaste lasten leveranciers)

decor decor decor

Algemene voorwaarden FinBuddy B.V. voor zakelijke klantenArtikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Finbuddy B.V., gevestigd in 's-Hertogenbosch, hierna ‘FinBuddy’.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of bedrijfsvorm, zijnde een vaste lastenleverancier, met wie FinBuddy een zakelijke overeenkomst aangaat of aan wie FinBuddy een aanbieding doet.
3. Het doel van deze algemene voorwaarden is het voorkomen van geschillen tijdens de uitvoering van c.q. na het sluiten van overeenkomsten. FinBuddy wil duidelijke transparante afspraken maken met Opdrachtgevers.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offertes en overeenkomsten die worden uitgebracht en / of gesloten door FinBuddy. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten die door FinBuddy worden uitgebracht aan c.q. gesloten met dezelfde Opdrachtgever.
2. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of enige bepaling in de overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de rest van de bepalingen in de offerte / overeenkomst niet aan.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met een Opdrachtgever komt tot stand ofwel door (digitale) aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever ofwel een schriftelijke aanvaarding – waaronder aanvaarding middels e-mailbericht - door FinBuddy van een opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht door FinBuddy

1. FinBuddy zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.
2. FinBuddy bepaalt – vanzelfsprekend in overleg met Opdrachtgever - de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en bepaalt wie de werkzaamheden uitvoert. Het is FinBuddy toegestaan om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever
1.
Opdrachtgever zal op eerste verzoek en tijdig de door FinBuddy opgevraagde informatie verstrekken zodat FinBuddy de aan haar opgedragen werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren. Opdrachtgever staat daarbij in voor de juistheid van de verstrekte informatie.
2.
Wanneer klanten van Opdrachtgever (rechtstreeks) via FinBuddy aangeven een incassodatum aan te willen passen, dient Opdrachtgever een dergelijk verzoek binnen 14 dagen, nadat deze aanvraag inzichtelijk is via het klantenportal, te behandelen. Dit stelt FinBuddy in staat om eindgebruikers helder en tijdig te kunnen informeren.

Artikel 6 Prijs en betaling

1. De door FinBuddy genoemde prijzen zijn exclusief btw.
2. Tussen partijen wordt een vast bedrag per maand overeengekomen, vermeerderd met een variabel maandbedrag per activatie. Het overeengekomen maandbedrag is verschuldigd vanaf de datum van oplevering van het klantportaal van de Opdrachtgever.
3. Onder activatie wordt verstaan: Een door een klant van Opdrachtgever -met tussenkomst van FinBuddy- afgeronde aanvraag voor de aanpassing van de incassodatum.
4. Een overeengekomen aantal activaties maakt onderdeel uit van het vaste maandbedrag. Ongebruikt activatietegoed kan worden meegenomen naar de daaropvolgende maand, met een maximum van 1000 activaties. Het activatietegoed vervalt op de einddatum van de overeenkomst.
5. Indien een klant van Opdrachtgever onverhoopt een gewenste incassodatum doorgeeft die gelijk is aan de reeds bestaande incassodatum bij Opdrachtgever, wordt deze activatie wel in mindering gebracht op het saldo. De reden hiervan is gelegen in het feit dat FinBuddy geen toegang heeft tot de interne systemen van Opdrachtgever om dit zelf te kunnen valideren. Dit geldt niet indien een klant zowel via Opdrachtgever als rechtstreeks via FinBuddy een aanvraag doet voor eenzelfde gewenste datum. In dat geval is maar 1 activatie verschuldigd.
6. Het overeengekomen vaste maandbedrag wordt aan het einde van de maand gefactureerd. Het variabele maandbedrag wordt maandelijks achteraf gefactureerd, afhankelijk van het aantal afgenomen activaties.
7. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
8. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan is Opdrachtgever rente verschuldigd van 1,5 % per maand en buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag.

Artikel 7 Wijziging en meerwerk

Door FinBuddy buiten de overeengekomen werkzaamheden verrichte prestaties / werkzaamheden worden door Opdrachtgever vergoed volgende de geldende tarieven van FinBuddy. Dit tarief bedraagt € 75,00 exclusief per uur, tenzij anders overeengekomen. Meerwerk is altijd in afstemming met de opdrachtgever. Dit om te voorkomen dat er onverwachte/verborgen kosten kunnen zijn.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de software die FinBuddy aan Opdrachtgever ter beschikking stelt alsmede alle overige programmatuur en documentatie berusten uitsluitend bij FinBuddy. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-verpandbaar.

Artikel 9 Licentie

1. Opdrachtgever verkrijgt een gebruikerslicentie ten aanzien van de ter beschikking gestelde software op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Indien nodig / noodzakelijk voor het gebruik van de aangeboden dienst, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om een sublicentie af te geven voor het gebruik van de software door haar klanten.
2. De gebruikerslicentie wordt verleend voor de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software, programmatuur en overige documentatie van FinBuddy te kopiëren of op enige wijze verandering aan te brengen in de software.

Artikel 10 Gebruik logo’s en naam

1. Opdrachtgever is ermee akkoord dat haar naam en / of logo om de diensten te kunnen verlenen en / of voor commerciële doeleinden wordt vermeld op de website van FinBuddy en social mediakanalen zoals Instagram en LinkedIn.
2. Indien Opdrachtgever na publicatie van haar gegevens op de website / social mediakanalen niet langer wenst dat haar naam wordt vermeld, dan zullen dergelijke uitingen op eerste verzoek worden verwijderd.
 

Artikel 11 Termijnen

Door FinBuddy genoemde termijnen gelden steeds als streefdata. FinBuddy spant zich ervoor in dat genoemde termijnen zoveel als mogelijk worden gehaald.

Artikel 12 Opzegging / ontbinding

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een tussen partijen vooraf overeengekomen periode. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode behoudens opzegging uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de Overeenkomst. Deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien Opdrachtgever dit wenst is het mogelijk om de Overeenkomst voor een langere periode te verlengen dan de initiële overeengekomen termijn.
2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel.
3. In geval van verzuim van Opdrachtgever (voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is) zal FinBuddy gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden. De resterende maandtermijnen zijn in dat geval direct en volledig opeisbaar en opgebouwde activaties komen te vervallen.
4. Daarnaast is opzegging c.q. ontbinding mogelijk indien aan een der partijen surseance van betaling wordt verleend, het faillissement wordt uitgesproken of de onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 13 Klachten

Indien Opdrachtgever van mening is dat de overeengekomen werkzaamheden niet door FinBuddy naar behoren zijn uitgevoerd, dient zij dergelijke klachten binnen 8 dagen na verrichting van de specifieke werkzaamheden kenbaar te maken, dan wel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever kan aantonen dat dit niet direct kenbaar was na uitvoering van de werkzaamheden. Deze termijn geldt ook voor het klagen over de (on)juistheid van de door FinBuddy in rekening gebrachte bedragen.
 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van FinBuddy is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
2. Wanneer om wat voor reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van FinBuddy beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van de resterende contractwaarde met een maximum van € 10.000,00.
3. FinBuddy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst en gevolgschade.
4. De in de vorige leden genoemde beperkingen gelden niet wanneer schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FinBuddy.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op overeenkomsten en onderhandelingen tussen Opdrachtgever en FinBuddy is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar FinBuddy gevestigd is, tenzij FinBuddy kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank conform de wettelijke competentie.

 

Laatste versie: 27 november maart 2021

 

Wij passen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum zoals hierboven wordt vermeld.